Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Výzva - „Rekonstrukce sociálního zařízení“

3.5.2016

ZTI


Výkaz výměr


Návrh SOD- rekonstrukce sociálního zařízení


EL


Celkový seznam dokumentace Bohumín


AS


7 zip pro: web                           


Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace


Husova 283, 735 81 Bohumín

                           


_________________________­­­_______________________________________________

­


 

Písemná výzva k předložení nabídky na realizaci  akce„Rekonstrukce sociálního zařízení“.

Zadavatel Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, 735 81 Bohumín si vyhrazuje právo:

 

§  odmítnout předložené nabídky,

§  zrušit zadání veřejné zakázky,

§  doplnit zadání veřejné zakázky,

§  smlouvu neuzavřít.

I.            Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je výběr zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo na provedení rekonstrukce sociálního zařízení včetně všech  souvisejících prací v objektu SŠ na ulici Husova 283, 735 81 Bohumín podle projektové dokumentace zpracované v dubnu 2016  projektantem, Ing. Daliborem Macurou.

Specifikace zakázky je uvedena v návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 1) a projektové dokumentaci a soupisu prací (příloha č. 2). Pokud jsou v technické specifikaci veřejné zakázky malého rozsahu obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů a nebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení.

 

  • ·         místo plnění: Budova Střední školy, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, 735 81 Bohumín

  • ·         termín plnění: červenec, srpen 2016


 

II.         Požadavky stanovené pro zpracování nabídky:

1.     Písemný návrh smlouvy respektující návrh smlouvy (viz příloha č. 1) podepsaný osobou oprávněnou podepisovat, a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu dokládá uchazeč příslušným oprávněním (např. výpis z obchodního rejstříku, plná moc). Od návrhu smlouvy se nelze odchýlit(v případě, že uchazeč změní návrh smlouvy, nebude jeho nabídka hodnocena). Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky uchazeče. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy.

2.     Předložení prosté kopie příslušného oprávnění k podnikání vztahujícího se k předmětu veřejné zakázky (např. živnostenský list), aktuálního výpisu z obchodního rejstříku (je-li do tohoto rejstříku uchazeč zapsán). Nevztahuje-li se oprávnění k podnikání na celý rozsah veřejné zakázky musí prokázat oprávnění k podnikání i subdodavatelé.

3.     Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná, v členění dle návrhu smlouvy. Tato cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění zakázky. Nedílnou součástí nabídky bude soupis prací, kdy uchazeč závazně dodrží členění soupisu prací tak, jak je zpracováno projektantem.

4.     Uchazeč ve své nabídce předloží seznam nejméně 3 staveb obdobného charakteru realizovaných za posledních 5 let vč. uvedení rozsahu a doby plnění, názvu akce, ceny zakázky, investičních nákladů a odběratele, kterému byly služby poskytnuty a kontaktu na osobu odběratele pro ověření referencí a termínu realizace.

5.     Součástí nabídky bude návrh smlouvy v elektronické podobě, a to na CD-R ve formátu *.doc, *.rtf. V případě nesrovnalostí mezi elektronickou verzí a podepsaným písemným originálem, bude vzat v úvahu podepsaný písemný originál.

6.     Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

 

7.     Čestné prohlášení dodavatele originálněpodepsané osobou oprávněnou jednat jménem/za uchazeče, kterým prokazuje, že:

 

-         vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

-         není v likvidaci,

-        není veden v rejstříku osob se zakázaným plněním veřejných zakázek.

 

 

III.         Způsob hodnocení nabídek:Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

 

IV.        Jiné:

1. Uchazečům bude umožněna prohlídka místa plnění, a to dne 9. 5. 2016 v 10 hodin se srazem před hlavním vstupem školní budovy na ulici Husova 283, 735 81 Bohumín a bude také k dispozici  projektová dokumentace. Účast na prohlídce avizujte předem (tel.:731 134 081, e-mail: igrillova@sosboh.cz, kontaktní osoba p. Ivana Grillová).

2. Vítězný uchazeč je povinen před podpisem smlouvy doručit zadavateli úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm zapsán, nebo úředně ověřené osvědčení o oprávnění k podnikání vztahujícího se k předmětu této veřejné zakázky (např. výpis z živnostenského rejstříku) fyzické osoby nezapsané do obchodního rejstříku, nebo úředně ověřený doklad o právní subjektivitě smluvní strany, kterou je právnická osoba nezapisovaná do obchodního rejstříku (např. zřizovací listina, stanovy, doklad o přidělení IČ apod. Současně je vítězný uchazeč povinen před podpisem smlouvy doručit zadavateli úředně ověřený doklad o oprávnění jednat za smluvní stranu (např. plná moc, jmenovací dekret, podpisový řád, organizační řád, stanovy apod.), nevyplývá-li toto oprávnění přímo z výše uvedených dokladů. Dále vítězný uchazeč je povinen před podpisem smlouvy doručit zadavateli kopie pojistných smluv dle obchodních podmínek.

 

 

V.           Pokyny pro nakládání s nabídkou:

Nabídku v písemné formě v jednom vyhotovení a 1 x na CD-R doručte, prosím, neprodleně v uzavřené obálce s uvedením zpáteční adresy zpracovatele nabídky (v levém horním rohu) a dále označenou:VEŘEJNÁ ZAKÁZKA


„Rekonstrukce sociálního zařízení“ NEOTEVÍRAT 

Doručte na níže uvedenou adresu:

Střední škola, Bohumín, příspěvkoví organizace  

                        Husova 283

                        735 81 Bohumín

      nebo osobně na sekretariát školy v pondělí až pátek v době 7:00-11:30, 12:00 do 15:00 hodin

nejpozději však do 17. 5. 2015 do 12. 00 hod

Nabídka podaná po tomto termínu nebude zadavatelem zařazena k posouzení a hodnocení.

 

 

 

……………………………………

Ivana Grillová

Správce budov

 

 

Příloha

č. 1 – Návrh smlouvy

č.2. – Projektová dokumentace

 

 

 

 

 

zpět na aktuality


SOCIÁLNÍ MÉDIA

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI STŘEDNÍ ŠKOLY

AWT
BM servis a.s.
Hodinový vnuk
Město Bohumín
Bonatrans
Bospor
Danter
Demontstav
Epson
Gigatech
Elektro Thermitron
Kofola
Maxion Wheels
Progres Hefner
Rockwool
Superprojekt
Viadrus
ŽDB