Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské služby a pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, jejich rodičům a pedagogům. Pracoviště poskytuje pomoc a podporu při řešení výchovných, výukových či vztahových problémů. Spolupracujeme i s dalšími odborníky, jako je pedagogicko-psychologická poradna, lékaři, psychologové, psychiatři, policie či odbor sociálně právní ochrany dětí.

Naše ŠPP tvoří tříčlenný tým – školní psycholožka, výchovná poradkyně, školní metodička prevence a školní kariérová poradkyně.

Oblasti, kterými se ŠPP zabývá:

 • Školní neúspěšnost – práce s neprospívajícími žáky, hledání příčin a řešení problému, prevence a snižování školního neúspěchu
 • Péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami – vytváření podmínek a opatření tak, aby se žáci mohli vzdělávat podle svých možností
 • Prevence sociálně-patologických jevů – vytváření a vyhodnocování preventivních programů pro žáky (např. na téma šikana, drogy, záškoláctví apod.)
 • Kvalitní klima školy a třídy – práce s třídním kolektivem,
 • Poskytování poradenských a konzultačních služeb – žákům, pedagogům i rodičům
 • Výchovné problémy – hledání příčin a řešení problému ve spolupráci s žákem a rodiči
 • Kariérní poradenství

Školní psycholožka – Mgr. Jana Lichá

 

Kontakt: 731 134 091, jlicha@sosboh.cz nebo Schránka důvěry

Konzultační hodiny: Po, Út, Čt: 08:00 – 13:00, St: 08:00 – 13:00 nebo na dílnách, Pá: 08:00 – 12:00, možno předem sjednat konzultaci i v odpoledních hodinách

Kde mě najdete: Na Čáslavské v pracovně č. 4 (přízemí, naproti bufetu)

Školní psycholožka se snaží pomáhat žákům s výukovými či osobními problémy. Zaměřuje se na řešení otázky záškoláctví či školního neúspěchu. Podílí se na vytváření výukových podmínek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Mapuje pomocí dotazníků klima třídy a pracuje s třídními kolektivy, zejména v nově utvářejících se třídách či třídách problematických. Funguje jako prostředník při problémech mezi žáky a učiteli, usiluje o otevřenou komunikaci mezi všemi subjekty školy. Při vážnějších problémech spolupracuje s rodiči žáků či jinými odborníky (PPP, lékaři, psychiatři, OSPOD).

S čím se na mě můžete obrátit?

 • Problémy ve výuce – neprospívání v předmětech, potíže s učením, problém s vyučujícím
 • Nevyhovující obor – hledání příčin a možného řešení (např. změna oboru)
 • Nespokojenost ve třídě – problém se spolužáky, špatná atmosféra ve třídě
 • Co dělat po škole – společné hledání profesního uplatnění či dalšího studia podle zájmu a schopností žáka
 • Krizové situace – svěřit se může být polovičním řešením
 • Stres ze školy/maturity/závěrečné zkoušky
 • „Nevěřím si“ – práce na zvyšování sebevědomí, které často bývá příčinou stresu ze školy

 

Výchovná poradkyně – Mgr. Alena Hloušková

 

Kontakt: 731 134 097, ahlouskova@sosboh.cz

Konzultační hodiny: středy od 14.00 -16.00, možno i po telefonické domluvě jindy

Kde mě najdete: Budova Husova, kabinet ve druhém patře na konci chodby

Výchovný poradce se zabývá výchovnými problémy žáků, svolává výchovné komise, řeší např. neomluvenou absenci, přestupky žáků vůči školnímu řádu. Dále se zabývá kariérovým poradenstvím – informuje o možnostech dalšího studia, vyšších odborných školách a vysokých školách, spolupracuje s PPP, OSPOD a policií. Aktivně spolupracuje se školním metodikem prevence patologických jevů, školním psychologem a třídními učiteli. Poskytuje konzultace žákům, rodičům i pedagogickým pracovníkům školy.

 

Metodik prevence – Mgr. Magdalena Wojnarová

 

Kontakt: 774 188 697, mwojnarova@sosboh.cz

Konzultační hodiny: budou upřesněny a vyvěšeny na obou budovách školy

Kde mě najdete: budova Husova : 2. patro, kabinet jazyků, budova Čáslavská : 2. patro, kabinet č.26

Náplň práce metodika prevence:

Školní metodik prevence se snaží vést žáky školy k osvojení pozitivního sociálního chování a vytváření pozitivního klima ve škole. Připravuje specifické preventivní programy pro jednotlivé třídy. Pracuje s kolektivy tříd formou prožitkových programů. Snaží se předcházet a omezovat výskyt jednotlivých forem rizikového chování. Spolupracuje se školním prsychologem a výchovným poradcem, třídními učiteli. Koordinuje další vzdělávání pedagogických pracovnáků v oblasti prevence. Proškolí rodiče na aktuální téma dle potřeby třídy, zejména v případě mumiřádné třídní schůzky.

 

Školní kariérová poradkyně - Mgr. Pavlína Blažková

Kontakt: 777 304 854, poradce@sosboh.cz

Konzultační hodiny a konzultace: kdykoliv po domluvě

Kde mě najdete: budova Husova : 2. patro,  budova Čáslavská : 1. patro, kabinet č.23

 

S čím ti mohu pomoci?

 • Hledáš svůj vysněný obor?
 • Končíš školu a nevíš, co dál?
 • Chceš pokračovat ve studiu na VOŠ, VŠ?
 • Potřebuješ poradit s formuláři, přihláškami či životopisem?
 • Chceš si doplnit vzdělání?
 • Chceš získat vědomosti z dalšího oboru?

 

Činnost školního kariérového poradce:

 • individuální i skupinové konzultace pro žáky a rodiče vedoucí k objevování jejich zájmů, preferencí, komplexní posouzení schopností a možností žáka v návaznosti na jeho budoucí uplatnění na trhu práce,
 • pomoc žákům při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě, při podávání přihlášek na školy,
 • příprava žáků pro vstup na trh práce (příprava na pracovní pohovor, pomoc, konzultace při vypracovávání CV),
 • odborná podpora žákům s potřebou podpůrných opatření se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům ohrožených předčasným ukončením studia při výběru povolání a při vstupu na trh práce,
 • poradenství zájemcům o studium ve škole nebo bývalým žákům školy s nedokončeným vzděláním,
 • spolupráce s krajskými institucemi, organizacemi a firmami za účelem možnosti využívání jejich služeb žáky školy,
 • příprava exkurzí a besed pro žáky.

 

 SOCIÁLNÍ MÉDIA

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI STŘEDNÍ ŠKOLY

AWT
BM servis a.s.
Město Bohumín
Bonatrans
Bospor
Danter
Demontstav
Epson
Gigatech
Elektro Thermitron
Kofola
Maxion Wheels
Progres Hefner
Rockwool
Superprojekt
Viadrus
ŽDB